Algemene voorwaarden

INHOUD 
ARTIKEL 1 - Definities 
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 
ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 
ARTIKEL 4 - Het aanbod 
ARTIKEL 5 - De overeenkomst 
ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht 
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
ARTIKEL 9 - De prijs 
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 
ARTIKEL 12 - Duurtransacties 
ARTIKEL 13 - Betaling 
ARTIKEL 14 - Klachtenregeling 
ARTIKEL 15 - Geschillen 

ARTIKEL 1 Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon en producten en/of diensten op afstand aan 
consumenten aanbiedt; 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en 
een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, 
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of 
meer technieken voor communicatie op afstand; 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten 
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte 
zijn samengekomen; 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 
herroepingsrecht; 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van 
de overeenkomst op afstand; 
Dag: kalenderdag; 
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten 
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om 
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 
Hempel verf & creatief- www.autolakshop.nl 
Voorstraat 12; 
0181-613438 
E-mailadres:[email protected] 
KvK-nummer: 67710894
BTW-identificatienummer: NL857147006B01
ARTIKEL 3 Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en 
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze 
Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 
worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en 
zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van 
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze 
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking 
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan 
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische 
weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van 
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige 
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het 
meest gunstig is. 

ARTIKEL 4 - Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, 
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden 
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer 
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de 
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod 
binden de ondernemer niet. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de 
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
Dit betreft in het bijzonder: 
- de prijs inclusief belastingen; 
- de eventuele kosten van aflevering; 
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen 
daarvoor nodig zijn; 
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand 
doen van de prijs; 
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het 
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een 
andere grondslag dan het basistarief; 
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze 
deze voor de consument te raadplegen is; 
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door 
hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze 
waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden 
gesloten; 
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze 
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 
en 
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst 
die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 

ARTIKEL 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het 
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de 
daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van 
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de 
consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende 
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische 
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument 
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in 
acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de 
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en 
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op 
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de 
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag 
te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, 
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met 
klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het 
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het 
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de 
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering 
van de overeenkomst; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur 
heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is. 
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of 
diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

ARTIKEL 6 Herroepingsrecht 
Bij levering van producten: 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst 
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze 
termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de 
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover 
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij 
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde 
toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking 
aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en 
duidelijke instructies. 
Bij levering van diensten: 
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder 
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de 
dag van het aangaan der overeenkomst. 
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de 
door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte 
redelijke en duidelijke instructies. 

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de 
kosten van terugzending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer 
alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor 
het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 
consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 
ondernemer geen invloed heeft; 
f. voor losse kranten en tijdschriften; 

ARTIKEL 9 - De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de 
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als 
gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de 
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de 
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid 
aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden 
bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag 
waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de 
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van 
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de 
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet 
niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming 
in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan 
doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in 
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de 
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft 
gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is 
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk 
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de 
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts 
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 maand 
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht 
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de 
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na 
ontbinding, terugbetalen. 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer 
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de 
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend 
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden 
uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de afnemer. 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van 
bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 

ARTIKEL 12 Duurtransacties 
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen 
tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een 
opzegtermijn van ten hoogste een maand. 
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal 
twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de 
overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet 
als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van 
de overeenkomst maximaal een maand bedragen. 

ARTIKEL 13 Betaling 
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde 
bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval 
van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de 
deze overeenkomst betreffende bescheiden. 
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer 
een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is 
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van 
de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft 
plaatsgevonden. 
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan de ondernemer te melden. 
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke 
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten 
in rekening te brengen. 

ARTIKEL 14 Klachtenregeling 
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en 
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en 
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken 
heeft geconstateerd. 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend 
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere 
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen 
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer 
uitvoerig antwoord kan verwachten. 

ARTIKEL 15 - Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen